Regulamin sklepu internetowego Herbapol – Lublin S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. ZAKŁADANIE KONTA
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
VI. KOSZT SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU ZAMÓWIENIA
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, RĘKOJMIA KONSUMENCKA
IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
X. DANE OSOBOWE
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązujący od dnia  30.01.2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.e-herbapol.com.pl, w tym: składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania ceny sprzedaży, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Administratorem Serwisu www.e-herbapol.com.pl jest „Herbapol-Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 25 (20-771), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002743, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 712-015-53-64 oraz numer statystyczny REGON: 430723174, kapitał zakładowy 691 365, 00 zł (opłacony w całości).

3. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi: zapoznania się z ofertą Administratora; sprzedaży produktów Administratora; umożliwiania zamieszczania opinii o Serwisie przez Klientów, prowadzenia Konta Klienta.

4. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu www.e-herbapol.com.pl, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary: niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

II. DEFINICJE:

ADMINISTRATOR – „Herbapol-Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 25 (20-771), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002743, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 712-015-53-64 oraz numer statystyczny REGON: 430723174, kapitał zakładowy 691 365, 00 zł (opłacony w całości).

DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientowi lub Użytkownikowi złożenie Zamówienia

KLIENT – Konsument (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego) lub Przedsiębiorca (w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego), który posiada Konto oraz zawiera Umowę w ramach Serwisu.

KONTO – indywidualne konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez Klienta Zamówieniach.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem https://e-herbapol.com.pl/polityka-prywatnosci

REGULAMIN – niniejszy regulamin

MAGAZYN – magazyn zlokalizowany w Lublinie (20-471), przy ul. Diamentowej 25.

PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

SERWIS – strona internetowa www.e-herbapol.com.pl za pomocą której Administrator prowadzi sprzedaż produktów

SPRZEDAWCA – Administrator

UŻYTKOWNIK – Konsument (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego) lub Przedsiębiorca (w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego) nieposiadający Konta w Serwisie, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta w Serwisie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta lub Użytkownika, składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

III. ZAKŁADANIE KONTA

1. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.

2. Proces zakładania Konta rozpoczyna się po kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

3. Osoba zakładająca Konto jest zobowiązana do podania przy zakładaniu Konta swoich danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości tych danych. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. W ramach procedury zakładania Konta należy ustalić hasło do tego Konta. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Klienta.

5. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

6. W każdej chwili i bez podania przyczyny, Klient może usunąć Konto po zalogowaniu się na nie. W zakładce „Moje dane” jest opcja „Usuwanie konta”. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie dane Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych Zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Serwisie.

2. Dodanie produktu do koszyka rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych Klienta/Użytkownika: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego, a przypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. W celu realizacji zamówienia należy w Formularzu Zamówienia wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy, zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności Serwisu i zaakceptować ich postanowienia. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Potwierdzam zamówienie”

4 Na stronie Serwisu mogą znajdować się informacje o promocjach.  Korzystanie z promocji może być  uzależnione od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.  Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, chyba że regulamin promocji będzie stanowił inaczej. 

5. Złożenie zamówienia przez Klienta/Użytkownika jest oświadczeniem woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia Klient/Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta/Użytkownika wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o zawarciu umowy sprzedaży.

6. Cena Produktów wskazanych w Serwisie www.e-herbapol.com.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu dostarczenia zamówienia oraz od wartości oraz wielkości zamówienia. Łączny koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazana jest w koszyku przez złożeniem zamówienia. Serwis zastrzega sobie możliwość aktualizowania cen, jednakże Sprzedawca jest związany ceną obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia. Zmiana ceny nie odnosi się do Zamówienia złożonego przed wprowadzeniem zmiany ceny.

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi/Użytkownikowi anulowanie całości zamówienia lub anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie. Ewentualnie Strony mogą umówić się na modyfikację zamówienia wg indywidulanych ustaleń.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Dokonując zakupu w Serwisie, możesz skorzystać z jednej z następujących metod płatności:

 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 38114010940000572300001018 w mBank
 • płatność za pośrednictwem serwisu Tpay.pl (płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą)

2. W przypadku wyboru przez Klienta/Użytkownika, płatności przelewem oraz płatności za pośrednictwem serwisu Tpay.pl, Klient/Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wyboru przez Klienta/Użytkownika płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy jej odbiorze.

4. Klient/Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta/Użytkownika adres e-mail.

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne formy dostawy, koszty dostawy oraz szacowany koszt dostawy, znajdują się na podstronie Serwisu „Koszty i formy dostawy” pod linkiem https://e-herbapol.com.pl/koszty-i-formy-dostawy

2. Odbiór osobisty produktu jest bezpłatny. Obiór osobisty dostępny jest po adresem: „Herbapol-Lublin” S.A., ul. Diamentowa 25,   20-471 Lublin,  w godzinach 8:00 do 16:00 w dni robocze. Gotowość Zamówienia do odbioru osobistego zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosowanej wiadomości e-mail na adres podany w trakcie składania Zamówienia.

VII. ODSTĄPENIE OD UMOWY

1. Klient/Użytkownik może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy przez upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z datą otrzymania zrealizowanego Zamówienia lub otrzymania przez Klienta/Użytkownika ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach lub z dniem w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta/Użytkownika weszła w posiadanie Produktu.

3. Użytkownik/ Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@e-herbapol.com.pl lub pisemnie na adres „Herbapol-Lublin S.A.” ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin. Klient/ Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do zamówienia lub wydrukować wzór dostępny pod linkiem (link do formularza odstąpienia od umowy >>). 

4. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie prześle Klientowi/Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu należności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Użytkownika o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi/Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient/ Użytkownik, chyba że Klient/Użytkownik wyraził zgodę się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Klient/Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient/Użytkownik może zwrócić Produkt na adres „Herbapol-Lublin S.A.” ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin.

7. Klient/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • 1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • 3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • 5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • 13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta
 • 14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, RĘKOJMIA KONSUMENCKA

Niniejszy rozdział Regulaminu określa zasady składania Sprzedawcy:

A. reklamacji składanych na podstawie przepisów dotyczących rękojmi konsumenckiej (zgodności produktu z umową) oraz

B. reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Serwisie

A. Reklamacje składane na podstawie przepisów dotyczących rękojmi konsumenckiej.

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi/Użytkownikowi Produkt zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z tytułu niezgodności Produktu z umową z tytułu rękojmi konsumenckiej na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

2. Reklamacja w trybie rękojmi konsumenckiej może być składana przez Klienta/Użytkownika, który jest:

 • (a) konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • (b) osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (niezgodności Produktu z umową) w stosunku do przedsiębiorców, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust. 3 lit b) powyżej.

4. W przypadku reklamacji składanej w oparciu o rękojmię konsumencką, Klient/Użytkownik jest uprawniony do:

 • (a) żądania naprawy lub wymiany Produktu
 • (b) złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy

5. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu niezgodnego z umową wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Klient/Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Produktu z umową jest istotna.

6. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Użytkownik/ Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Użytkownika/Klienta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik/Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

7. W przypadku skorzystania przez Klienta/Użytkownika z prawa obniżenia Ceny Produktu niezgodnego z Umową, Sprzedawca zwraca Klientowi/Użytkownikowi kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Użytkownika o obniżeniu Ceny.

8. W razie odstąpienie od Umowy, Klient/Użytkownik niezwłocznie zwraca Produkt niezgodny z Umowa na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi/Użytkownikowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu niezgodnego z umową lub dowodu jego odesłania.

9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Użytkownikowi/ Klientowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

B. Reklamacje obejmujące Produkty zakupione w Serwisie

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta/Użytkownika pisemnie na adres „www.e-herbapol.com.pl” ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres”  kontakt@e-herbapol.com.pl Reklamacja może dotyczyć kwestii jakościowych bądź ilościowych.

2. Sprzedawca  w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta/Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej Klient/Użytkownik powinien zgłosić reklamację drogą mailową na adres: kontakt@e-herbapol.com.pl wraz z dokumentacją fotograficzną, opisem/ podaniem powodu reklamacji. Dodatkowo w przypadku reklamacji jakościowej o ile jest to możliwe Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres „Herbapol-Lublin S.A”.  ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.  W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający zwróci również koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Niniejszy rozdział Regulaminu ma zastosowanie do Użytkownika/Klienta będącego:

 • (a) konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • (b) osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika/Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2. Użytkownik/Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a) Użytkownik/Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 • b) Użytkownik/Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Użytkownik/Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Użytkownik/Klient, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. DANE OSOBOWE

Szczegółowe dane na temat przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności.  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.e-herbapol.com.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.