Regulamin promocji

„Znajdź kod rabatowy w herbatkach Herbapol Zielnik Polski i otrzymaj 20% rabatu na zakup kosmetyków Herbapol”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą: „Znajdź kod rabatowy w herbatkach Herbapol Zielnik Polski i otrzymaj 20% rabatu na zakup kosmetyków Herbapol
 2. Promocja jest organizowana przez “Herbapol-Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 25 (20-471), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002743, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 712-015-53-64 oraz numer statystyczny REGON: 430723174, kapitał zakładowy 691 365, 00 zł (opłacony w całości).
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów/Użytkowników sklepu internetowego www.e-herbapol.com.pl będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, (tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 4. Promocja polega na udostępnieniu Klientowi/Użytkownikowi jednorazowego kodu rabatowego, zwanego dalej: „Kodem Rabatowym” upoważniającego go do 20% zniżki naliczanej od łącznej ceny  produktów kosmetycznych marki Herbapol/POLANA w ramach jednego zamówienia złożonego tylko i wyłącznie w serwisie www.e-herbapol.com.pl
 5. Kody rabatowe są nadrukowane losowo, wewnątrz opakowań wskazanych niżej produktów, wyprodukowanych po dacie 01.04.2024
  • Herbapol Zielnik Polski Rumianek 20szt.
  • Herbapol Zielnik Polski Mięta 20szt.
  • Herbapol Zielnik Polski Pokrzywa 20szt.
  • Herbapol Zielnik Polski Melisa 20szt., zwanych dalej: „Produktami Promocyjnymi”
 6. Promocja trwa od 01.04.2024 do 31.12.2025 roku.

II. ZASADY PROMOCJI

 1. Warunkiem udziału w Promocji jest nabycie, w dowolnym sklepie, przez Klienta/Użytkownika będącego konsumentem jednego z wymienionych powyżej Produktów Promocyjnych, zawierających Kod Rabatowy. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego Klient/Użytkownik nie musi okazywać dowodu zakupu Produktu Promocyjnego.
 2. Kod Rabatowy może być zrealizowany wyłącznie dla oferty kosmetyków Herbapol/POLANA w tylko i wyłącznie w serwisie www.e-herbapol.com.pl. Z ofertą kosmetyków można zapoznać się skanując kod QR z opakowania Produktu Promocyjnego lub wchodząc w witrynę sklepu internetowego wpisując adres www.e-herbapol.com.pl/kosmetyki.
 3. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego  należy przy składaniu zamówienia w serwisie www.e-herbapol.com.pl wpisać jego treść w okienku „Kod Rabatowy” i następnie wcisnąć przycisk „Aktywuj”.
 4. Kod Rabatowy może zostać użyty zarówno dla Klientów posiadających konto w sklepie internetowym jak i dla Użytkowników nie posiadających konta.
 5. Kod Rabatowy jest jednorazowy i Klient/Użytkownik może skorzystać z Kodu Rabatowego tylko jeden raz przez cały okres trwania promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami. W przypadku wystąpienia w tym samym czasie korzystniejszej promocji dla Klienta na stronie https://e-herbapol.com.pl/kosmetyki w koszyku naliczy się korzystniejsza oferta cenowa dla Klienta/Użytkownika.
 7. Skorzystanie z Kodu Rabatowego jest dobrowolne i zależy od Klienta/Użytkownika.
 8. Przyznany Kod Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Klient może dokonywać w sklepie internetowym www.e-herbapol.com.pl zakupu z całej oferty firmy Herbapol-Lublin S.A., przy czym Kod Rabatowy będzie naliczał się tylko ofertę kosmetyków.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać do Organizatora na adres: kontakt@herbapol.com.pl z dopiskiem: „Promocja -20% kosmetyki”.

2. Reklamacje będą rozpatrywane na warunkach zawartych w Regulaminie sklepu https://e-herbapol.com.pl/regulamin-sklepu

IV DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów/ Użytkowników jest “Herbapol-Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 25 (20-471).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się skontaktować poprzez email iod@herbapol.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora „Herbapol-Lublin S.A., Lublin ul. Diamentowej 25 (20-471). Więcej na temat danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności https://e-herbapol.com.pl/polityka-prywatnosci

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta/Użytkownika do Promocji ustala się, iż zaakceptował Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-herbapol.com.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta/Użytkownika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 4. Regulamin zostaje opublikowany i wchodzi w życie w dniu 1.03.2024 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają na Regulamin lub Program;
  • zmiany lub wprowadzenia nowych zasad Promocji
  • zmiany danych Organizatora lub danych kontaktowych.
 6. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość i nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów/Użytkowników przed dokonaniem jego zmiany. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu, dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu poprzez umieszczenie stosownej informacji w tym zakresie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia Klientom/Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu.